My Blog List

Monday, March 5, 2012

ကြန္ပ်ဳတာ ဆိုတာ ဘာလဲတိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ျပန္လ်ွင္သခ်ာၤတြက္စက္ျဖစ္ပါသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္၎မွာလ်ွပ္စစ္စြမ္းအားနွင့္သခ်ာၤပညာရပ္မ်ားအားအသံုးျပဳ၍
လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအားအဆင္ေျပေခ်ာေမႊ႔လြယ္ကူေစရန္ဖန္တီးယူထားသည့္
စက္အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။မွတ္တမ္းမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္း
(Datastorage)၊ျပန္လည္ေခၚယူျခင္း(Retrive)၊အစီအစဥ္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းနွင့္
ထုတ္ယူျခင္း(l/O Device)၊စဥ္းစားတြက္ခ်က္ေပးျခင္း (Calculate)
တို႔အားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အလိုက္အသံုးျပဳနိုင္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။
ကြန္ပ်ဳတာအားတီထြင္ရန္စတင္စဥ္းစားခဲ့စဥ္ထဲကပင္လုပ္ငန္း ရပ္အသီးသီး၌
အသံုးျပဳနိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
စတင္တီထြင္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္တြင္ (Analog Computer) နွင့္ (Digital Computer)
ဟူ၍တည္ေဆာက္ပံုနွစ္မ်ဳိးရွိခဲ့ပါသည္။
(Analog Computer)သည္လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားရရွိမွုပမာဏအနည္းအမ်ားေပၚမူတည္၍
အနီးစပ္ဆံုးေဖာ္ျပ ေပးျခင္းအားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
(Digital Computer)သည္လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားအတိအက်ရရွိမွုအေပၚမူတည္၍
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ကြန္ပ်ဳတာမတိုင္မွီ ေခတ္၁၆


ရာစုနွစ္ေနွာင္းပိုင္းမွစတင္၍လုပ္ငန္းရပ္အသီးသီးအား
လြယ္ကူေခ်ာေမႊ႔အဆင္ေျပေစရန္ပညာရွင္အသီးသီးမွ[ေပသီး]
(abacus)အားအေျခခံ၍ အဆင့္ဆင့္စမ္းသပ္တီထြင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၆၁၄
ခုနွစ္တြင္(John Napier)မွသခ်ာၤပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြက္ခ်က္မွုမ်ားအား
အဆင္သင့္ၾကည့္ရွု နိုင္ရန္ .၅ ဒႆမငါးေနရာအထိ
အတိအက်တြက္ယူအေျဖထုတ္ေပးထားေသာ
အစီအစဥ္(Logarithms)အားတီထြင္ဖန္တီးခဲ့သည္။
၁၆၁၅ တြင္ William Oughtred မွေန၍ (Slide Rule) စနစ္အားတီထြင္ခဲ့သည္။
(Slide Rule) ဆိုသည္မွာလ်ွင္ျမန္စြာတြက္ခ်က္နိုင္ရန္အတြက္(Logarithms)
စနစ္အားအက်ဥ္းခ်ဴံးစီစဥ္ထားေသာသခ်ာၤပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအသံုးခ်မွုမ်ားျဖစ္ပါသည္။
၎အားယေန႔ကာလေခတ္ေပၚအီလက္ထရြန္းနစ္သခ်ာၤတြက္ စက္(Electronic Calculator)
မ်ားတြင္အသံုးျပဳထားပါသည္။
၁၆၂၃ တြင္ William Schickardမွသခ်ာၤတြက္စက္၏အစျဖစ္ေသာ(Mechanical
Calculator) အားတီထြင္ခဲ့ပါသည္။
ပထမဦးဆံုးစက္ကိရိယာျဖင့္တြက္ခ်က္ျခင္းအစီအစဥ္အားျပင္သစ္နိုင္ငံသားျဖစ္သူ
သခ်ာၤနွင့္ဒႆနိကပညာရွင္ Blaise Pascal မွ ၁၆၄၂ ခုနွစ္
တြင္တီထြင္ခဲ့ျပီး ၁၆၄၅ ခုနွစ္တြင္စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။
၎ကိရိယာအားအလုပ္လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္လက္ျဖင့္ေမာင္းနွင္ရေသာဂီယာ
(gear)မ်ား၊စက္သီး (Pulley)မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပါသည္။၁၆၇၂-၁၆၇၄
ခုနွစ္တြင္ Gottfried Leibniz မွပထမဆံုး(Calculator) အား
တီထြင္နိုင္ခဲ့ပါသည္။၁၈၀၁ ခုနွစ္တြင္ Joseph Marie Jacquard
၏ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွုျဖင့္
အလိုအေလ်ာက္လည္ပတ္နိုင္ေသာ
ယက္ကန္းစက္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္(Analytical Engine) ကိုရရွိခဲ့သည္။
၎စက္မွာအေပါက္မ်ားစြာပါ၀င္ေသာကဒ္ျပား (Punched-Card)
မ်ားျဖင့္ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ ခဲ့သည္။
၁၈၂၀ တြင္ Charles Thomas de Colmar မွပထမဆံုးျပည္စံုေသာတြက္ခ်က္မွု
အတိုင္းအတာအားတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါသည္။
၁၈၂၂ ခုနွစ္တြင္အဂၤလန္နိုင္ငံမွ Charles Babbage သည္ဓါတ္ခြဲစက္
(Analytical Engine) တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္အၾကံရွိခဲ့၍၎စက္တြင္မည္
သည့္တြက္ခ်က္မွုမ်ဳိးမဆိုပါ၀င္ထည့္သြင္းထားသည္။
သို႔ရာတြင္၎စက္အတြက္လိုအပ္သည့္ဖြဲ႔စည္းပံုအားတည္ေဆာက္နိုင္ရန္အတြက္မူ
ယင္းအခ်ိန္ ကာလတြင္ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္မ်ားစြာမွအခက္အခဲရွိခဲ့ၾကပါသည္။
Charles Babbage ၏မူလစိတ္ကူးမွာယင္းစက္သည္အခ်က္အလက္ေပါင္း
ေျမာက္မ်ားစြာအားလက္ခံနိုင္၊ထည့္သြင္းနိုင္၊အေျဖထုတ္နိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀ ရာစုနွစ္အေစာပိုင္းတြင္ေလဟာမီးလံုး (Vacuum Tube) မ်ားအား
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ကြန္ပ်ဳတာစက္မွုပညာမွအီလက္ထေရာနစ္စနစ္သို႔ကူးေျပာင္းလာခဲ့ၾက၍
ဂီယာ (Gear) နွင့္စက္သီး (Pulley) တို႔အားမလိုအပ္ေတာ့
ေခ်။လ်ွပ္စစ္ခလုတ္မ်ားမွတူညိေသာရလဒ္အေျဖမ်ားကိုရရွိနိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။
ယင္းတြင္သေကၤတနွစ္ခုပါသည့္ (Binary) ဘာသာမ်ားျဖင့္အသံုးျပဳ
ထားပါသည္။အခ်က္အလက္နွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား(l/O)
ျဖင့္အက်ဥ္းခ်ဳံးထားပါသည္။
၎စနစ္မွာ (0) နွင့္ (၁) နံပါတ္မ်ားအားအဖြင့္၊အပိတ္ (On/Off)
လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအား၀န္ပိုက်ဳံ႕လာေစပါသည္။
ေလဟာမီးလံုး (Vacuum Tube) မ်ားမွာဂိီယာ (Gear)
နွင့္စက္သီး(Pulley)မ်ားထက္ပိုမိုတိက်စြာအလုပ္လုပ္ေဆာင္လာနိုင္ပါသည္။
Charles Babbage စဥ္းစားထားခဲ့သည့္ (Analytical Engine) မွာ ၁၈၃၀
ခုနွစ္ေရာက္မွအျပီးသတ္ဖန္တီးနိုင္ခဲ့ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္၎၏စဥ္းစားမွုမ်ားအားလံုးသည္ယေန႔ေခတ္ကာလအသံုးခ်ေနၾကေသာ
(Programmable Computer) အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။
၁၈၉၀ ခုနွစ္တြင္Herman Hollerith
မွအေမရိကန္သန္းေခါင္စာရင္းမွတ္တမ္းအတြက္ကဒ္ျပားမ်ားအား
အေပါက္ေဖာက္ျခင္းစနစ္(punched-Card System) အျဖစ္တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။
၁၉၃၆ ခုနွစ္တြင္ Alan Turing မွကြန္ပ်ဳတာ၏သခ်ာၤပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
သီအိုရီမ်ားအား တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။
၁၉၃၈ ခုနွစ္တြင္ Konrad Zuse မွ(Boolean)
အကၡရာသခ်ာၤစနစ္အားအသံုးျပဳ၍ပထမဆံုး (Binary Caculator) အျဖစ္ တည္ေဆာက္
ခဲ့သည္။
၁၉၃၉ ခုနွစ္တြင္ပထမဆံုး[သခ်ာၤ]နွင့္[ရူပေဗဒ]
ပညာရပ္မ်ားအားလ်ွပ္စစ္စြမ္းအားျဖင့္အဓိကအသံုးျပဳထားျပီးစက္ပိုင္း
ဆိုင္ရာတြက္ခ်က္မွုျဖင့္အလုပ္လုပ္နိုင္ေသာ (J V Atanasoff-Barry)
ကြန္ပ်ဳတာအားအေမရိကနိုင္ငံတြင္တီထြင္ခဲ့သည္။
၎စက္အားပထမဆံုး ေလဟာမီးလံုးတြဲမ်ားနွင့္အသံုးျပဳဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားခဲ့သည္။
၎စက္မွာလုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုအတြက္သာပံုေဖာ္ထားပါသည္။
သို႔ရာတြင္အလြန္ ရွည္လ်ားေသာသခ်ာၤပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဇယားၾကီးမ်ား၏
တြက္ခ်က္မွုမ်ားအားတစ္ခုခ်င္းစီအနီးစပ္ဆံုးတြက္ခ်က္နိုင္ေအာင္ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဳတာ သမိုင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မဆိုထားဘိ ကြန္ပ်ဴတာ
ဌာနပင္မရွိေသးမီက (၁၉၇၃ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ) တကၠသိုလ္တစ္ခု၏
သခ်ၤာဌာနလက္ေအာက္တြင္တြက္ခ်က္ေရးယူနစ္
အျဖစ္စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္ဟုအဆိုရွိသည္။
လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမွတ္တမ္းျပဳစုေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားကိုကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္းလည္းသိရသည္။
စကၠဴ ကဒ္ျပားမ်ားကိုစက္ျဖင့္အေပါက္ေဖါက္ၿပီး သံုးရေသာစနစ္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပီစီ မဟုတ္ေသးေသာ ကြန္ျပဴတာမ်ား တစ္စတစ္စ ေရာက္ရွိလာၿပီး
၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕တြင္သံုးစဲြလာသည္။
MCC အမည္ျဖင့္ ကြန္ျပဴတာပညာဆင့္ပြါးေပးေသာအစုအဖဲြ႕ရွိခဲ့ဖူးၿပီး
ကြန္ျပဴတာသင္တန္းေက်ာင္း လံုး၀မရွိဆိုဟုသည္။
ေရွးဦးစြာေရာက္ရွိလာေသာ PC တို႔တြင္လည္း CD ROM, Sound card, Mouse
စသည္တို႔မပါ၀င္ေသးပဲ DOS
Version ျဖင့္ပင္ Run ႏိုင္ေသာ စာစီစာရိုက္အတြက္ (WordStar)
စာရင္းဇယားဆဲြရန္ (Foomtools) စသည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားသံုးၾကရသည္ဆိုပါသည္။
ေနာက္ပိုင္း (Wordperfect 5.1) ေပၚေပါက္လာၿပီး (Dbase 4), (Lotus 1-2-3)
စသည္တို႔အျပင္
(Harbor Graphic 3 ), (AutoCAD) စသည္တို႔
ကိုပါသံုးစဲြလာႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ WINDOWS OS ေပၚလာေသာ
အေျပာင္းအလဲၿပီးသည့္တိုင္
ျမန္မာျပည္တြင္ကြန္ျပဴတာျမင္သိထိေတြ႕ဖူးသူအလြန္နည္းပါးၿပီး
WINDOW 95 ေပၚေပါက္လာၿပီးမွ တစ္စတစ္စျပည္သူလူထုအတြင္း
ကြန္ျပဴတာသံုးစဲြႏိုင္ေသာအေျခအေနေရာက္လာခဲ့ပါသည္။
သင္ၾကားေရးတြင္မူ WINDOWS 3.1 ေခတ္ကပင္ CSS, RS, MCC စေသာ
သင္တန္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားလဲေပၚထြန္းလာၿပီး။ ACE, KMD
စသည္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားလည္းဆက္လက္ေပၚေပါက္လာေၾကာင္းသိရပါသည္။
ကြန္ျပဴတာဂ်ာနယ္သည္လည္း ျမန္မာ့ကြန္ျပဴတာသမိုင္းတြင္
အေရးပါေသာအခန္းမွပါ၀င္ေနကာ အက်ဳိးျပဳပံ႔ပိုးကူညီႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ဒင္းနစ္၀င္းသိန္း၏အစီအစဥ္ျဖင့္ အခ်ဳိ႕အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ LC630
Macintosh ကြန္ျပဴတာမ်ားအေၾကြးေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာမွ
ၿမိဳ႔ငယ္ေလးမ်ား၏အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားပါ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ Clone PC
မ်ား၀ယ္ယူသိမ္းဆည္းျပသေသာအေလ့၊ Multimedia classroom
မ်ားဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ေသာဓေလ့မ်ားထြန္းကားခဲ့သည္ဆိုပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး Network ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ေသာ္လည္း
အင္တာနက္ကို တိုက္ရိုက္မသံုးႏိုင္ေသးပဲ အင္ထရာနက္ သံုးၾကရသည္ဆိုပါသည္။
Dial up စနစ္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ ပစၥည္းတို႔မွာ
ခြင့္ျပဳခ်က္မရလွ်င္သံုးစဲြခြင့္မရွိေသာကန္႕သတ္ပစၥည္းျဖစ္ခဲ့ရၿပီး
ေနာင္အခါ IP Star စေလာင္းမ်ားျဖင့္ Internet ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမႈအထိ
က်ယ္ျပန္႕လာသည္ဆိုပါသည္။
ကြန္ျပဴတာ၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္
စာစီစာရိုက္လုပ္ငန္းမွာစီးပြားျဖစ္အသြင္ဦးစြာေပၚေပါက္လာၿပီး၊
ကြန္ျပဴတာျဖင့္
ဇာတာဖဲြ႕ေပးျခင္းစသည္တို႔လည္းပိုမိုေစာစီးစြာေပၚေပါက္ဖူးသည္ဆိုပါသည္။
စာစီရာမွ ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထိုမွတဆင့္ စီဒီဗီဒီယိုအေခြကူးျခင္း/ MP3
ေျပာင္းေပးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း ဓါတ္ပံုအေခြထုတ္ျခင္း
ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္ျခင္း ကာတြန္းရုပ္ရွင္ဖန္တီးျခင္း၊
ဂိမ္းဆိုင္မ်ားဖြင္ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ဆိုင္ဘာကေဖးဆိုင္မ်ား
ေပၚထြန္းလာသည္အထိ ကမၻာႏွင့္အညီ ရင္ေဘာင္တန္းလိုက္လာႏိုင္သလို IT
ပညာရွင္မ်ားလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ေပၚေပါက္လာၿပီး
ကြန္ယက္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း ေဆာ့ဖ္၀ဲေရးသားေရာင္းခ်ျခင္း။ Web
page ဒီဇိုင္းေရးဆဲြေၾကာ္ညာေပးျခင္း စသည့္
အတတ္မ်ားလည္းတတ္ကၽြမ္းလာေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဟက္ကာမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု
ၾကားသိေနရပါသည္။


ကြန္ျပဴတာသမုိင္း

ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာ
“ကြန္ပ်ဴတာ”ဆိုတာ ဘာလဲတဲ့ !!
ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ... ေသခ်ာတာေတာ့ .. “ကြန္ပ်ဴတာ”ဟာ electronic device
(ပစၥည္း) တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ စတင္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းကို
ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ေလာက္တုန္းက
ေရွးေခတ္လူသားေတြ သုံးခဲ့တဲ့ … “ေပသီး” (သို႔) ဂဏန္းေပါင္းစက္ (Abacus)
ေခတ္ကို ျပန္ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။
အဲဒီ (Abacus) “ေပသီး”ကေန အေျခခံၿပီး .. လူေတြဟာ ဂဏန္းေပါင္းစက္
တီထြင္လာႏိုင္သည္အထိ .. ဉာဏ္ရည္ေတြ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္ .. ။ အဲဒီ ဂဏန္းေပါင္းစက္ မွတစ္ဆင့္ ..
မွတ္ဉာဏ္ (Memory) ပိုမိုေကာင္းမြန္ .. တြက္ခ်က္ (processing)ႏိုင္ေသာ
ကြန္ပ်ဴတာေတြအထိ တီထြင္တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္ … ။
ကြန္ပ်ဴတာရယ္လို႔ ျဖစ္ေပၚလာေပမယ့္လည္း .. ကြန္ပ်ဴတာဆိုတဲ့
ေရွးသမိုင္းေၾကာင္းေတြ
ထပ္ရွိပါေသးတယ္ … ။ အေသးစိပ္ကို ေလ့လာရင္ေတာ့ … ေရွ႕မေရာက္ပဲ
ျဖစ္ကုန္ေတာ့မယ္ .. ။ အဓိက ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္ (Main Concept)ေတြကို
သိရွိနားလည္မယ္ဆိုရင္ ကြန္ပ်ဴတာကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ပိုမိုလြယ္ကူေစမွာ
ျဖစ္ပါတယ္ .. ။
သမုိင္းေၾကာင္း တစ္ခုလုံးကို ေလ့လာေနဖို႔လည္း မလိုအပ္ပါဘူး .. ။
ဥပမာ … ကိုယ္စားေနတဲ့ သစ္သီးတစ္လုံးနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးစဥ္းစားၾကည့္မယ္ဗ်ာ … ။
အဲဒီ“သစ္သီး” ဘယ္ကလာသလဲ .. ဘယ္အပင္ကလည္း .. ဒီေလာက္သိထားရင္ ေတာ္ပီ။
ဒီအပင္ကို ဘယ္လိုစိုက္ခဲ့လဲ .. ေျမၾသဇာဘယ္လုိသုံးရလဲ .. ေျမၾသဇာအတြက္ …
ႏြားေခ်းဘယ္ႏွစ္ပိႆာ ထည့္ရတယ္… အဲဒီအပင္က စုိထိုင္းတဲ့ေနရာမွာ ေပါက္တာလား
.. ၿပီးေတာ့ ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ေနရာမွ ေပါက္တာလား စသည္ျဖင့္ .. ပုံစံေတြနဲ႔
ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ .. ဒါက စိုက္ပ်ဳိးေရးသမား အလုပ္ျဖစ္သြားပါျပီ ..။

အဲဒီလိုပဲ ကုိယ္က ကြန္ပ်ဴတာကိုေလ့လာမွာ ..
အဆင့္ျမင့္နည္းပညာဆီကိုေလ့လာမွာဆိုေတာ့ .. သမိုင္းေၾကာင္းလည္း အဲေလာက္ႀကီး
နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာေနဖို႔မလိုပါဘူး .. ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရင္းနဲ႔ ေရွ႕မေရာက္ပဲ
ျဖစ္တတ္လို႔ပါ … ။ ပိုဆိုးတာက .. နည္းပညာ (Technology) ဆိုတာကလည္း ..
အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲတိုးတက္ (update) အျမဲျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ .. ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုယ္က သမိုင္းေၾကာင္းပဲ အေသးစိတ္ ျပန္သြားၿပီး
ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ .. အၾကိဳးထူးလာႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းနည္းပါတယ္ .. ။
ေျမာင္းႀကီးႀကီးခုန္ဖို႔ ေနာက္ကို ေျခ(၂)လွမ္း၊ (၃)လွမ္းေလာက္
လွမ္းလိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့မွ .. အရွိန္နဲ႔ေျပးခုန္လိုက္ .. ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့
ဟုိဖက္အျခမ္းက .. Update Technology ကို မေရာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး .. ။
ေနာက္မဆုတ္ပဲနဲ႔လည္း တန္းမခုန္လိုက္နဲ႔ .. ေခ်ာက္ထဲၾကသြားမယ္ … ။
ေနာက္လည္းအရမ္းမဆုတ္လိုက္နဲ႔ … ေနာက္ဆုတ္လြန္းရင္လည္း … ေခ်ာက္ရွိတယ္ ..
က်သြားမယ္… … မိတ္ေဆြတို႔ .. ။

No comments:

Post a Comment